Regulamin

Lepiej go poznać

Regulamin sklepu internetowego NanoMc

 

Sklep internetowy NanoMc, działający pod adresem internetowym www.nanomc.pl, jest serwisem prowadzonym przez GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595, adres poczty elektronicznej [email protected], jaki funkcjonuje w oparciu o następujący Regulamin.

 

§ 1

Przedmiot Regulaminu

 

Niniejszy  Regulamin  określa zasady korzystania przez Usługobiorców ze Sklepu internetowego NanoMc prowadzonego  przez  GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595, świadczącego usługi elektroniczne przez sprzedaż Produktów na odległość, tj. zasady  składania  zamówień  na Produkty, sposoby uiszczania  ceny  sprzedaży  Produktów,  metody dostarczania  Produktów,  uprawnienia Kupującego  do  odstąpienia  od  umowy, reguły  składania  i  rozpatrywania reklamacji, a także zasady korzystania z usług serwerowych na serwerach nanomc.pl w związku z zakupionymi w Sklepie produktami.

 

§ 2

Słownik pojęć

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

- Usługodawca - GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego NanoMc,

- Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi świadczonej drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego NanoMc,

- Sklep internetowy NanoMc  – sklep internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem www.nanomc.pl.,

- Usługa elektroniczna - usługi świadczone za pomocą Internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe,

- Konsument  -  osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

- Przedsiębiorca  - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k. c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

- Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,  że  nie  posiada  ona  dla  tej  osoby  charakteru  zawodowego,  wynikającego  w szczególności  z  przedmiotu  wykonywanej  przez  nią  działalności  gospodarczej,  udostępnionego na podstawie przepisów  o  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o Działalności Gospodarczej,

- Kupujący  - konsument, przedsiębiorca lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym NanoMc,

- Sprzedawca – Przedsiębiorca prowadzący Sklep internetowy NanoMc objęty niniejszym Regulaminem, tj. GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595,

- Umowa sprzedaży - umowa na podstawie której Sprzedawca (GMF Filip Mysera) zobowiązuje  się  przenieść  na  Kupującego  własność  Produktu i  wydać  mu Produkt, a Kupujący zobowiązuje się Produkt odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę, na warunkach określonych w przepisach k. c. i niniejszym Regulaminie,

- Umowa sprzedaży zawarta na odległość -  Umowa  Sprzedaży  zawarta  pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie,

- Produkt – treść cyfrowa lub usługa cyfrowa obejmująca wszelkie dane i pliki  wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego NanoMc na podstawie Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym,

- Usługi serwerowe – usługi umożliwiające Usługobiorcom grę i korzystanie z Produktów zakupionych w sklepie internetowym NanoMc na  serwerach nanomc.pl,

- Gra - gra komputerowa Minecraft, do której wszelkie prawa na dzień wprowadzenia niniejszego Regulaminu przysługują Mojang Studios,

- Lokal przedsiębiorcy - siedziba GMF Filip Mysera, tj. 02-693 Warszawa, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok.1,

- Konto Użytkownika – indywidualny login Użytkownika opatrzony hasłem, przekazywany NanoMc przez Grę, umożliwiający uruchomienie Gry w poprawnej wersji z odpowiednimi ustawieniami,

- Użytkownik - osoba korzystająca z usług bądź serwerów NanoMc,

- Zamówienie - oświadczenie  woli  Kupującego, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Produktu przez wskazanie jego rodzaju i liczby,

- Ban - zablokowanie Użytkownikowi dostępu do serwerów NanoMc w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

- k. c. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.),

- Regulamin - niniejszy dokument.

 

§ 3

Informacje wstępne

 

1. Za pomocą sklepu internetowego NanoMc Usługodawca umożliwia korzystanie ze  wszystkich usług elektronicznych dostępnych pod adresem: www.nanomc.pl.

2. Sklep internetowy NanoMc świadczy usługi dwadzieścia cztery godziny siedem dni w tygodniu.

3. Strona internetowa sklepu NanoMc prowadzona jest w języku polskim.

4. Do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego NanoMc oraz składania zamówień na oferowane  Produkty, a także korzystania z usług serwerowych  wymagany  jest  komputer  albo  inne  urządzenie  (przykładowo: smartfon, tablet)  z dostępem  do  sieci  Internet  i  przeglądarką  internetową  typu  Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

5. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego NanoMc nie wymaga rejestracji.

6. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie internetowym NanoMc przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

7. Wszyscy Użytkownicy usług oferowanych przez NanoMc zobowiązani są do okazywania wzajemnego szacunku i tolerancji.

8. Sklep internetowy NanoMc  nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang Studios.

 

§ 4

Zasady postępowania Użytkowników

 

Użytkownik może korzystać z usług elektronicznych świadczonych przez Sklep internetowy NanoMc wyłącznie w celach odpowiadających prawu oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

Zabronione zachowania Użytkowników

 

1. Podczas korzystania z usług serwerowych NanoMc niedopuszczalne jest:

- reklamowanie innych serwerów,

- cheatowanie i używanie niedozwolonych modyfikacji do Gry,

- używanie oprogramowania zewnętrznego dającego przewagę nad innymi graczami w Grze,

- propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa oraz nawoływanie do nienawiści lub dyskryminacji na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych,

- obrażanie Użytkowników sklepu internetowego oraz jego administratorów i ich nękanie,

- prezentowanie treści przedstawiających przemoc i okrucieństwo,

- publikowanie treści pornograficznych oraz zawierających obsceniczne lub wulgarne wyrażenia,

- wykorzystywanie błędów serwera oraz Gry,

- wywoływanie spamu,

- floodowanie,

- udostępnianie danych do swojego konta oraz kont innych Użytkowników,

- zamieszczanie ogłoszeń i próba sprzedaży lub przekazania profilu konta w Grze,

- reklamowania treści oraz sieci nie mających powiązania z siecią NanoMC,

- tworzenie wielu kont w celi uzyskania korzyści w Grze,

- działanie na szkodę serwera,

- nakłanianie innych Użytkowników do łamania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Usługodawca ma prawo wykluczyć Usługobiorcę z serwera za pomocą BAN'a z przyczyn wskazanych w ust. 1.

 

§ 6

Procedura zawierania umów sprzedaży

 

1. Informacja o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu internetowego NanoMc wraz z oznaczeniem ceny nie stanowi oferty sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k. c.

2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Kupującego w formie elektronicznej przez formularz zamówień dostępny po wyborze określonego Produktu na stronie sklepu internetowego NanoMc.

3. Złożenie zamówienia na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego NanoMc wymaga wskazania indywidualnej nazwy Użytkownika na koncie Minecraft, na którym Kupujący chce zakupić Produkt.

4. W celu złożenia zamówienia Kupujący winien wskazać aktualny adres e-mail.

5. Kupujący jest odpowiedzialny za poprawność danych wymienionych w ust. 3 i 4.

6. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu przez Kupującego, a także poświadczenie prawdziwości wskazanych danych identyfikujących Użytkownika, co Kupujący potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówień.

7. Naciśnięcie przycisku „Zapłać” oznacza złożenie przez Kupującego zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

8. Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie złożenia zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Produktu.

9. Wraz z zawarciem umowy sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 7

Doręczenie Produktu

 

1. Dostęp do zakupionych Produktów generowany jest przez serwer automatycznie po dokonaniu przez Kupującego płatności zgodnie ze złożonym zamówieniem.

2. Przedmiot zamówienia doręcza się Kupującemu drogą elektroniczną poprzez przypisanie Produktu do indywidualnego Konta Użytkownika na czas określony w ofercie sprzedaży Produktu.

3. Nie jest możliwe przeniesienie zakupionego Produktu na inne niż wskazane przy składaniu zamówienia Konto Użytkownika.

4. Po upływie okresu wskazanego w ust. 2 następuje usunięcie Produktu z Konta Użytkownika.

5. Usunięcie Produktu z Konta Użytkownika następuje z momentem nałożenia Bana na Konto Użytkownika.

 

§ 8

Zasady zapłaty ceny i metody płatności

 

1. Cena każdego Produktu podana jest na stronie internetowej sklepu NanoMc.

2. Ceny Produktów wskazane są w kwocie brutto, tj. z doliczonym należnym podatkiem VAT.

3. Wszystkie ceny Produktów podawane są w walucie złotych polskich  (PLN).

4. Metody płatności każdorazowo uwidaczniane są w toku  procedury składania zamówienia.

5. Zapłata ceny następuje w wybrany przez Kupującego sposób spośród dostępnych poniżej metod płatności:

a) przelew online

b) BLIK

c) PayPal

d) PaySafeCard.

6. Po wyborze formy płatności Kupujący zostanie przekierowany do odpowiedniego zewnętrznego serwisu płatności elektronicznych, gdzie winien postępować zgodnie z procedurą określoną przez operatora płatniczego.

7. Operatorem płatności wskazanych w ust. 5 jest CASHBILL S.A.

8. Za dzień otrzymania płatności ceny uznaje się dzień otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania płatności przekazanego przez Operatora Płatniczego.

 

§ 9

Zakładka Sklepu

 

Dostęp do usług oferowanych przez Sklep internetowy NanoMc możliwy jest za pośrednictwem zakładki Sklep na stronie internetowej nanomc.pl w jej odpowiednich sekcjach.

 

§ 10

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

 

1. Konsument zawierając umowę sprzedaży, wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia umowy.

2. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, wyraża zgodę na przesłanie dokumentu umowy sprzedaży zawartej na odległość lub potwierdzenia jej zawarcia oraz potwierdzenia otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail Konsumenta podany w zamówieniu najpóźniej przed rozpoczęciem wykonywania usługi.

3. Konsument przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), w przypadku zawarcia poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umowy, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym, wyrażenie zgody przez Konsumenta na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, skutkuje tym, że Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 11

Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności Produktu z umową

 

1. Jeżeli otrzymany przez Konsumenta Produkt nie jest zgodny ze złożonym zamówieniem, Konsument może żądać doprowadzenia do jego zgodności z umową. W takim wypadku Konsument powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, wskazując jednocześnie zauważone rozbieżności.

2. Zgłoszenia niezgodności Produktu z umową, o którym mowa w ust. 1 można dokonać na serwerze NanoMc na Discordzie oraz poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres: [email protected].

3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia jej otrzymania.

4. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

5. Sprzedawca doprowadza Produkt do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

6. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

- doprowadzenie do zgodności Produktu z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,

- Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie,

- brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

- brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 1,

- z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.

9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

10. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

 

§ 12

Prawa własności intelektualnej

 

1. Wszelkie Produkty dostępne w sklepie internetowym NanoMc stanowią własność GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595 i podlegają ochronie na mocy przepisów dotyczących: praw autorskich i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

2. Użytkownik może korzystać z Produktu wyłącznie na użytek własny w celach osobistych i niekomercyjnych. 

3. Wykorzystanie Produktu w innych celach niż wskazane w ust. 2 bez wyraźniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie jest niedopuszczalne.

4. Użytkownik nie może naśladować, kopiować i modyfikować, a także sprzedawać lub udostępniać Produktów uzyskanych za pośrednictwem Sklepu internetowego NanoMc w całości ani w części.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem  danych osobowych Użytkowników jest firma GMF Filip Mysera z siedzibą w Warszawie, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, NIP: 5213971658, REGON: 522250595.

2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkownicy mogą kontaktować się pisemnie na adres GMF Filip Mysera, tj. 02-693 Warszawa, ul. Piotra Gruszczyńskiego nr 17, lok. 1, bądź mailowo: [email protected].

 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom realizującym płatność elektroniczną oraz prowadzącym obsługę techniczną lub księgową.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikom przysługują następujące uprawnienia:

a) prawo do dostępu do własnych danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych, w tym profilowania,

f) prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania zawartej umowy sprzedaży, a po tym czasie przez okres:

- odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

6. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

- Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),

- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.).

2. Regulamin Sklepu internetowego NanoMc udostępniany  jest  nieodpłatnie,  w  każdym  czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu  internetowego  NanoMc. Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.

3. Sprzedawca  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  Regulaminu w każdym czasie. 

4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie noweli Regulaminu, są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującym prawem, na miejsce nieważnych postanowień wchodzą odpowiednie przepisy prawa.